لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23319

فصل مشترک – ف٢ – نگاه زنانه در هنر

76

از خانم سپیده جدیری پرسیدیم که اساساً اهمیت وجود یک نگاه زنانه در عرصه ادبیات چه کمکی‌ به احقاق حقوق انسانی‌ زنان می‌کند؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.