لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23319

فصل مشترک – ف٢ – نگاه زنانه در هنر

170

از خانم سپیده جدیری پرسیدیم که اساساً اهمیت وجود یک نگاه زنانه در عرصه ادبیات چه کمکی‌ به احقاق حقوق انسانی‌ زنان می‌کند؟


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.