لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=23261

Like The Breeze – Ciprian Jauca

204

Watch Ciprian’s story and his challenges as a youth in Romania


To Watch this program on Youtube Click here

 برای تماشای این برنامه به فارسی/Farsi اینجا را کلیک کنید