دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=22093

تفکرى نو، گفتمانى نو ٣۳ – پیام بیت العدل اعظم

107

پیام بیت العدل اعظم، خطاب به بهائیان جهان، به مناسبت دویستمین سالگرد تولّد حضرت بهاءالله : “تعالیم حضرت بهاءالله به شرافت روح انسانى گواهى میدهد اجتماع مورد نظر حضرت بهاءالله اجتماعى است در شأن آن شرافت و مبتنى بر اصولى که آن شرافت را حفظ و تقویّت میکند.”