دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=21045

تفکری نو ٬‌ گفتمانی نو ٣١ – پیام بیت العدل اعظم

129

پیام بیت العدل اعظم، خطاب به شرکت کنندگان در ١١۴ کنفرانس جوانان در سراسر جهان: “در این راستا، با پیروى از این حکم حضرت بهاءالله که میفرمایند” به اعمال خود را بیارائید نه به اقوال” هدفمندی خود شما نیز مشخّص تر میگردد