دانلود با حجم کم         دانلود با حجم بیشتر

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=21044

تفکری نو ٬‌ گفتمانی نو ٣٠ – پیام بیت العدل اعظم ٢

151

ترجمه اى از پیام بیت العدل اعظم، خطاب به بهائیان مصر: “از این طریق، خود را تا حدّ زیادى وقف وظیفۀ حیاتى رفع تنشهایى مى نمایند که به جامعه شان آسیب میرساند و حصول آن را به تأخیر مى اندازد.”