لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20915

چهره به چهره – ق۱

342

طاهره قصد عزیمت از خانه و ترک همسر و فرزندان کرده برای رسیدن به پاسخ سؤالاتش. امّا آیا این برای او کاری سهل و آسان است؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.