لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20818

رگ جهان – هویت جهانی‌ و ارتباط آن با هویت ملی‌ ۱

131

از طاهره ماتیکا پرسیدیم که حضرت عبدالبهاء در رساله مدنیه در خصوص مقوله هویت جهانی‌ و ارتباط آن با هویت ملی‌ به چه مواردی اشاره می‌کنند؟

دانلود برنامه با حجم پایین (‌مناسب صفحات کوچک)