لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20483

تفکرى نو، گفتمانى نو ۱۸ – ترجمه بیانیّه بیت العدل اعظم خطاب به اهل عالم ق ۴

166

“چون با نظر انصاف در کلام مؤسسین ادیان بزرگ تحقیق شود و محیط اجتماعى زمانى که آن بزرگواران به رسالت خویش پرداخته اند در نظر آید، معلوم میگردد که این مشاجرات و تعّصباتى که سبب تدنّى جامعه هاى دینى و بالنتیجه تمام شئون انسانى گشته، در پیشگاه دین مردود است.”