لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20480

تفکرى نو، گفتمانى نو ۱۵ – ترجمه بیانیّه بیت العدل اعظم خطاب به اهل عالم ق ۱

107

“این اوّلین بار در تاریخ جهان است که میتوان تمام کرۀ زمین را با وجود تمام اختلافات بیشمار مردمش، به شکل یک واحد، مجسّم کرد.”