لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20479

تفکرى نو، گفتمانى نو ۱۴ – نامۀ بیت العدل اعظم، خطاب به رهبران ادیان جهان ق ۶

138

“دین چون مقصدش تهذیب اخلاق و ایجاد تعادل و هماهنگى در
روابط بشرى است، در سراسر تاریخ، در مقام مرجع نهایى براى
معنا بخشیدن به زندگى عمل کرده است.”