لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20478

تفکرى نو، گفتمانى نو ۱۳ – نامۀ بیت العدل اعظم، خطاب به رهبران ادیان جهان ق ۵

224

هم زمان با در هم شکستن سدهایى که مردم را از هم جدا میکند،
عصر حاضرشاهد فروریختن دیوارى است که زمانى رسوخ
ناپذیر بود و در گذشته تصوّر میشد حیات آسمانى را براى ابد از
حیات دنیوى، جدا میسازد.”