لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20473

این روزها – توفان هاروی در نبرد با جلوه های فداکاری

68

بالاترین و والاترین نوع فداکاری