لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20463

کافه گپ – ق۵

133

پارسا فنائیان در این قسمت برای آخرین بار در رابطه با طاهره قرّهالعین با جناب احسان رحیمی هم‌صحبت می‌شود: ثمره‌ زندگی طاهره موضوع این قسمت است.