لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20458

مروری بر تعالیم بهائی (۶) – اسباب اختلاف/ تحرّی حقیقت

238

ریاض الفت سرچشمه‌های اختلاف از دیدگاه آئین بهائی را معرفی می‌کند و نیز درباره‌ تعلیم تحرّی حقیقت صحبت می‌کند.