لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20403

تفکرى نو، گفتمانى نو ۱۱ – نامۀ بیت العدل اعظم، خطاب به رهبران ادیان ق٣

165

“علاوه بر این فجایع، صدمۀ دیگرى که تعصّبات مذهبى بر
بشریّت وارد آورده، خیانت به عقل است که بیش از هر عامل
دیگرى قابلیّت ذاتى دین را براى ایفاى نقشى قاطع در شکل
بخشیدن به امور جهانى، از آن ربوده است.”