تفکرى نو، گفتمانى نو ۱۰ – نامۀ بیت العدل اعظم، خطاب به رهبران ادیان ق٢

20

“با توجّه به تحوّلى که درک نوع انسان از نفس خویش در حال
بروز بود، جنبش بین ادیانى (Interfaith movement)
نویدبخش ترین پیشرفت دینى به نظر مىرسید.”

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20402