لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20391

تفکرى نو، گفتمانى نو ۸ – پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ق٢

172

“شرافت ذاتى هر فرد، در آثار حضرت بهاءالله، به صراحت تأکید
شده و یکى از اصول اساسى معتقدات بهائى است و امید به آیندۀ
نوع بشر، بر آن استوار میباشد.”