لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20390

تفکرى نو، گفتمانى نو ۷ – پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ق١

115

“رفاه هر بخشى از مردم جهان، به نحوى جدایى ناپذیر با رفاه کلّ، به هم آمیخته است.”