لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20389

تفکرى نو، گفتمانى نو ۶ – پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ ق۶

100

“بهائیان دولت را نظامى براى حفظ رفاه و پیشرفت صحیح اجتماع تلقّى میکنند و در هر کشورى که زندگى میکنند اطاعت از قوانین آن را بدون زیر پا گذاشتن عقاید دینیشان، وظیفۀ خود میدانند.”