لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20388

تفکرى نو، گفتمانى نو ۵ – پیام بیت العدل اعظم، مورّخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ ق۵

140

بهائیان نمیتوانند در صدد یافتن الگوهاى فکرى و عملى براى متجلّى ساختن اصل وحدت و یگانگى در جامعه خود باشند ولى هم زمان در میدانى فعّالیّت کنند که مفروضاتى کاملن متفاوت در بارۀ زندگى انسان را دنبال میکند.