لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20377

گنجینه (۱۹) – رهنمودهای تربیتی در دیانت بهائی

138

معرفی کلمات مکنونه، یکی از اصلی‌ترین آثار تربیتی حضرت بهاءالله پیامبر دیانت بهائی.