لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20348

دزد در شب (۳۰(

141

– حکومت جهانی و پارلمان جهانی در تعالیم آئین بهائی