لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20347

دزد در شب (۲۹)

142

برخى از تعلیمهاى آیین بهائى
– تعلیم و تربیت عمومى و اجبارى
– تعلیم یک زبان بین المللى
– تطابق علم و دین
– رفع تعصّبهاى جاهلى
– بقاى روح