لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20346

دزد در شب (۲۸)

148

دو تعلیم از تعلیمهاى حضرت بهاءالله
– تحرّى حقیقت
– تساوى حقوق زن و مرد