لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20345

دزد در شب (۲۷)

137

جایگاه و مقام هر انسان، در جامعه، از دیدگاه تعلیم‌هاى دیانت بهائى