لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20338

دزد در شب (۲۵)

134

ادامه گفتگو در بارۀ معناى رجعت مسیح و نشانه هاى پیامبرِ حقیقى