لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20337

دزد در شب (۲۴)

133

ادامه گفتگو در بارۀ معناى رجعت مسیح و نشانه هاى پیامبرِ حقیقى