دزد در شب (۲۲)

6

هوشیارى و آمادگى مردم، در زمان رجعت حضرت مسیح

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20335