لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20335

دزد در شب (۲۲)

141

هوشیارى و آمادگى مردم، در زمان رجعت حضرت مسیح