لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20327

دزد در شب (۲۰)

204

کتاب “آتش بر فراز آسمان” که بر مبناى پیشگویى انبیاى بنى اسراییل، در بارۀ موعود که میگویند “او پادشاهان غیر عادل را از تختهایشان، سرنگون خواهد ساخت” نگاشته شده است.