لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20326

دزد در شب (۱۹)

148

محتواى کتاب “باده حیرت” بر مبناى پیشگویى دانیال نبى، که در بارۀ رجعت مسیح، گفته است “او مُهر کتاب را خواهد گشود”