لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20325

دزد در شب (۱۸)

113

اشاره به بشارتهاى انبیاء در بارۀ جلال خداوند (بهاءالله) و نشانه‌هاى زمان ظهور او