لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20305

میقات سوّم – ق۴

291

صنم بیگم به خواست خانم جان باز هم از طاهره می گوید. خانم جان باز هم غمگین است و این بار کمی خشمگین. اما صنم بیگم…


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.