لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20303

برنامه کامل ۱۹ شهریور ۱۳۹۶

167

کافه گپ – میقات سوّم