لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20209

برنامه کامل ۱۳ شهریور ۱۳۹۶

177

این روزها – تاریخ به روایت مورّخ – سخنرانی