لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20159

خبرنگار – “دوست ما، مونا”

247

گفتگو با: آزاده روحانیان پری، نویسنده کتاب “Our Friend Mona” یا “دوست ما مونا”