لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20131

میقات سوم – ق۲

148

خانم جان و صنم بیگم به مرور خاطرات از میهمان جدیدشان مشغولند. خانم جان بسیار ناراحت است و خود را سرزنش می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.