لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20118

مروری بر تعالیم بهائی (۳) – روح

200

ریاض الفت مفهوم روح را از دیدگاه آیین بهائی شرح می‌دهد.