لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20090

آموزه‌های نو – ف ۳ ق۲۲

223

مرور مقالۀ «چقدر ذهنِ پذیرایی دارید؟»، نوشتۀ کی­تی رومن ؛ و مقالۀ «چگونه محبّت معلولیت­ّهای جسمی و ذهنی را اعتلا می­بخشد»، نوشتۀ ربکا شری اشراقی.