لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20080

خبرنگار – چهل و یکمین همایش سالانه انجمن مطالعات بهائی آمریکای شمالی

143

گفتگو با: دکتر مهران کیایی، از اعضای هئیت مدیره انجمن