لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20055

میقات سوم – ق۱

193

خانم جان غمگین است و صنم بیگم ندیمه اش تلاش می کند تا او را دلداری دهد.