لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=20000

آموزه‌های نو – ف ۳ ق۲۱

196

مرور مقالۀ «۳ راه برای کمک به کودکان در خانواده ­های خشن»، نوشتۀ دیوید لنگنس؛ و مقالۀ «از کی آموزش ارتباط سالم با جنس مخالف را به کودکان آموزش دهیم»، نوشتۀ گِرِگ هاجِز.