لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19978

صفحه نمایش (۱۷) – دکتر غلامحسین ساعدی ق۴

219

بخش چهارم سرگذشت دکتر غلامحسین ساعدی ( گوهر مراد)
نمایش: دیکته – بخش دوّم