لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19977

کافه گپ – مدنیّت الهی ق۳ و آخر

115

همکاری دین و سیاست چه نقشی در تمدّن بشری می‌تواند ایفا کند؟.
پارسا فنائیان و شهرام آناهید.