لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19907

فردایی بهتر – ق۱۰

240

ورونیک ، دردناک ترین اتفاق زندگیش را برای ما بازگو می کند و اینکه چطور این اتفاق ، تبدیل به عاملی برای رشد شخصیت او شده تا او را برای داشتن فردایی بهتر مهیا کند.