لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19861

آموزه‌های نو – ف ۳ ق۲۰

143

گفتگو با سویدا معانی درباره ­ مقاله «طرحی برای حکومت فدرال جهانی: پارلمان جهانی»، قسمت دوّم