لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19860

نقطه سر خط – کودکی که نمی‌دانست آرزو چیست ق۱

190

این هفته، بخش اوّل یادداشتی را خواهید شنید که به میرخان می‌پردازد؛ کودکی که نمی‌دانست آرزو چیست! در بخش اوّل این یادداشت، ماجرای آشنایی نگارنده را با این کودک و پی بردنش به یک فاجعه‌ انسانی که بیخ گوش‌مان جریان دارد را درخواهیم یافت.