لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19859

برنامه کامل ۱۹ مرداد ۱۳۹۶

195

نقطه سر خط – آموزه های نو – ما دوتا