لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19850

خبرنگار – رهبری و مدیریّت در دنیای امروز ق۱

160

گفتگو با دکتر شاهین تجارتی متخصّص سرطان و محققّ علوم اجتماعی.