لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19848

صنوبر و مانترا – ف۱ ق۷

158

بعضی وقتها باید تا لب مرگ رفت، تا شاید از خواب خوش خرگوشی بیدار شد!