لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=19841

گنجینه (۱۴) – رهنمودهای تربیتی در دیانت بهائی

85

آموزش موسیقی به کودکان موضوع این قسمت از برنامه‌ گنجینه است.